Cùng ngắm 14 chặng đàng thánh giá của Chúa Giêsu

Đàng Thánh Giá là đàng Chúa đi. Nhờ ơn Chúa, suy ngắm trên những chặng đàng Chúa đi là chúng ta kết hợp với đời sống, cuộc tử nạn, cái chết và cốt nhất là cuộc sống lại của Chúa Kitô.
Các chặng đàng Chúa đi cũng là những chặng đàng mà tất cả chúng ta gặp và sống lúc nào đó trong cuộc đời. Tất cả chúng ta điều có những gánh nặng phải vác. Những gánh nặng sẽ đỡ đi nếu có người khác thông cảm chia xẻ với chúng ta.
14 chặng đàng thánh giá Chúa Giêsu
14 chặng đàng thánh giá Chúa Giêsu
Chúng ta té ngã vì gánh quá nặng, chúng ta được người khác vác đỡ. Chúng ta cũng phải bước những lối dẫn đến nhục nhã ê chề. Chúng ta cũng phải bị lột bỏ tất cả của cải chúng ta có – và một cách nào đó, chúng ta cũng bị đóng đanh vì bệnh tật, vì mất của cải, vì chia ly, vì bị phản bội, vì những tội riêng chúng ta đã phạm, vì tuổi già, và cuối cùng vì cái chết.
Ngắm 14 chặng đàng thánh giá
Ngắm 14 chặng đàng thánh giá
Đường Chúa Kitô đi như thế đó; nhưng đây là điều quan trọng, con đường đó dẫn đến sự sống lại. Suy ngắm những chặng đàng Chúa đi là cùng với Chúa Kitô đi trọn con đường cứu thế của Người. Suy ngắm những chặng đàng Chúa đi, vì thế, là muốn nói rằng không phải cái chết nhưng là chính cuộc sống mới có giá trị.

Ý nghĩa 14 chặng đàng Thánh giá Chúa Giêsu

Chặng đàng thứ nhất

Quan Phi-la-tô luận giết Ðức Chúa Giêsu

Chặng đàng thứ nhất trong 14 chặng đàng thánh giá
Chặng đàng thứ nhất
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Ðấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy.
Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.

Chặng đàng thứ hai

Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Chặng đàng thứ hai trong 14 chặng đàng thánh giá
Chặng đàng thứ hai
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Ðức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Ðức Chúa Giêsu cho trọn.

Chặng đàng thứ ba

Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Chặng đàng thứ ba
Chặng đàng thứ ba
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

Chặng đàng thứ tư

Ðức Mẹ gặp Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Chặng đàng thứ tư
Chặng đàng thứ tư
Lạy ơn Ðức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Ðức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Ðức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Ðức Chúa Trời.

Chặng đàng thứ năm

Ông Simon vác cây Thánh Giá

Chặng đàng thứ năm
Chặng đàng thứ năm
Khi quân dữ thấy Ðức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simong vác Thánh Giá đỡ Ðức Chúa Giêsu. Thương ôi. Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Ðức Chúa Giêsu vậy.

Chặng đàng thứ sáu

Bà Veronica trao khăn cho Ðức Chúa Giêsu lọt mặt

Chặng đàng thứ sáu
Chặng đàng thứ sáu
Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Ðức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lau mặt đi. Xin in hình tượng Ðức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Ðức Chúa Giêsu cho trọn.

Chặng đàng thứ bảy

Ðức Chúa Giêsu Ngã xuống đất lần thứ hai

Chặng đàng thứ bảy
Chặng đàng thứ bảy
Các sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Ðức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

Chặng đàng thứ tám

Ðức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêsusalem.

Chặng đàng thứ tám
Chặng đàng thứ tám
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Ðức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.

Chặng đàng thứ chín

Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thức ba

Chặng đàng thứ chín
Chặng đàng thứ chín
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Ðức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

Chặng đàng thứ mười

Quân dữ lột áo Ðức Chúa Giêsu

Chặng đàng thứ mười
Chặng đàng thứ mười
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Ðức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

Chặng đàng thứ mười một

Quân dữ đóng đanh Ðức Chúa Giêsu

Chặng đàng thứ mười một
Chặng đàng thứ mười một
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

Chặng đàng thứ mười hai

Ðức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá

Chặng đàng thứ mười hai
Chặng đàng thứ mười hai
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã (biệt) Ðức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.

Chặng đàng thứ mười ba

Tháo đanh Ðức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Ðức Mẹ

Chặng đàng thứ mười ba
Chặng đàng thứ mười ba
Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Ðức Chúa Giêsu, mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Ðức Chúa Giêsu vậy.

Chặng đàng thứ mười bốn

Táng xác Ðức Chúa Giêsu trong hang đá

Chặng đàng thứ mười bốn
Chặng đàng thứ mười bốn
Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Ðức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá.
Mọi sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Ðức Chúa Giêsu, cho con dọn mình chịu Mình Thánh, Máu Thánh Ðức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiện ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Ðức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Bình luận trên Facebook